Όροι Συμμετοχής Κλήρωσης

H «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΙΕΡ Α.Ε.», που εδρεύει στην 25ης Μαρτίου στην Χερσόνησο στο Ηράκλειο Κρήτης με Α.Φ.Μ. 094236400 (στο εξής "Διοργανώτρια") διοργανώνει κλήρωση η οποία θα λάβει χώρα την 01.03.2024, στο κατάστημα μας Delly’s Casual Restaurant, Αγίου Τίτου 10, Ηράκλειο 71202, με τους ακόλουθους όρους των οποίων οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται αμέσως μετά από τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε το ζητήσει.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρεία, των εταιρειών συνεργατών της Διοργανώτριας, όσοι έχουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση από τη Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

2. Τα Δελτία Συμμετοχής θα διατίθενται εντός των 2 καταστημάτων, Χερσονήσου & Ηρακλείου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν το δελτίο συμμετοχής μαζί με την απόδειξη της παραγγελίας τους. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν το Δελτίο Συμμετοχής με κάθε παραγγελία τους, οπότε θα μπορούν να έχουν πολλαπλές συμμετοχές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Συμμετοχής και να το ρίξει στην κληρωτίδα. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος και πληρούν τον όρο που αναφέρεται στο νούμερο (1). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, από την 15.01.2024 έως και την 29.02.2024. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 01.03.2024.

3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν (3) νικητές από τους οποίους, ο 1ος νικητής θα κερδίσει έναν κινητό τηλέφωνο iphone 15 Pro Max 256GB, ο 2ος & ο 3ος δώρα έκπληξη. Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.

4. Τα δώρα της κλήρωσης, θα παραδοθούν στους νικητές από την Διοργανώτρια, κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια. Οι νικητές προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα θα πρέπει να προσκομίσουν κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους (π.χ. ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης). Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράψουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού.

5. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν εξαιτίας τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής εντολής ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας, γεγονός που αποδέχεται ο συμμετέχων με την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

6. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και των προϋποθέσεων αυτού εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος.

7. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει ο συμμετέχων να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία του δελτίου συμμετοχής. Σε περίπτωση ανακριβούς, ελλιπούς ή λανθασμένης ή παραποιημένης υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης υποβολής ψευδών στοιχείων ταυτότητας ή υποβολής συμμετοχής που παραβιάζει τους κανόνες του παρόντος, η υποβολή συμμετοχής δεν θα ληφθεί υπόψη και θα ακυρωθεί. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιδεικνύει αθέμιτη ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την κρίση της ή βλάπτει την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού προβαίνοντας σε αθέμιτες ενέργειες.

8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης ή/και του νικητή ή/και των επιλαχόντων νικητών. Σε περίπτωση που η ανωτέρω παρέλθει, τα δώρα απόλλυνται και η ∆ιοργανώτρια Εταιρεία δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει τα δώρα κατά την απόλυτη κρίση της. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής (ή/και οι επιλαχόντες) δεν προσέλθει ή δεν αποκριθεί ή προσερχόμενος δε συμμορφώνεται µε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωµα του περί παραλαβής του δώρου απόλλυται αυτομάτως, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας.

9. Με την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

10. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ματαιώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα www.dellys.com.gr. Στις ως άνω περιπτώσεις ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται το σχετικό κίνδυνο. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή τυχόν ακύρωσή του.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και ειδικότερα μόνο το όνομα, το επίθετο, το τηλέφωνο και το e-mail τους, που εκουσίως θα καταχωρίσουν στο σχετικό Δελτίο Συμμετοχής του Διαγωνισμού, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η Διοργανώτρια, ανώνυμη εταιρεία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΙΕΡ ΑΕ», ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, στην οποία ο Διοργανωτής έχει αναθέσει την επεξεργασία τους, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο σκοπός της συλλογής και η νομική βάση της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων τους είναι: α) η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η ανάδειξη του νικητή μέσω κλήρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρουμε ανωτέρω (νομική βάση σύμβαση). β) εφόσον οι συμμετέχοντες δώσουν την συγκατάθεση τους, η απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (newletters, sms κλπ.) και διενέργεια έρευνας αγοράς (νομική βάση συγκατάθεση). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, δεν θα διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο μέρος και θα διατηρούνται μόνο μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στην συνέχεια θα καταστρέφονται. Όπου έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, έως την ανάκληση της εκ μέρους σας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ: Τα στοιχεία του νικητή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο), θα διατηρούνται μέχρι την διαδικασία ενημέρωσης αυτών και αποδοχής και λήψης του δώρου. Επίσης, το όνομα και το επώνυμο των νικητών, η Διοργανώτρια δύναται να δημοσιεύσει σε οποιοδήποτε μέσο (στα προφίλ της στο facebook, στο instagram και στην ιστοσελίδα της) για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για το χρονικό διάστημα ενός μηνός από την ανάδειξη των νικητών. Εφόσον έχουν δώσει την συγκατάθεση τους, έως την ανάκληση της.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Μέχρι την διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διαγωνισμό και την ανάδειξή του νικητή. Εφόσον έχουν δώσει την συγκατάθεση τους, έως την ανάκληση της.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Τα δικαιώματα των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους, ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας, δ) όπου έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ: Επίσης, έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 679/2016. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και φροντίζει για την άμεση κάλυψη οποιουδήποτε κενού ασφαλείας. Κάθε συμμετέχων που τυχόν εντοπίζει κενό ασφαλείας, οφείλει να ενημερώσει την Διοργανώτρια σχετικά.

12. Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια συμφωνούνται με την δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό από τον συμμετέχοντα, τα Δικαστήρια της Αθήνας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Παραγγειλε τωρα